Algemene Voorwaarden Broodjes.nl


Deze voorwaarden zijn laatst gewijzigd op: 13-07-2020

Broodjes.nl is een catering bestelsite en zowel de handelsnaam als het domein zijn eigendom van Catering Utrecht BV (“CU BV”). CU BV . Zie contactpagina.

Dit document is enkel van toepassing op zowel de zakelijke (‘business to business’) als particuliere klanten van Broodjes.nl.

Eventuele correspondentie kunt u sturen naar info@Broodjes.nl of
naar bovenstaand adres.


1. Definitie
In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende
betekenis:

Opdrachtgever: Een opdrachtgever is een natuurlijke- of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van de Broodjes.nl

Werkdag: Een dag, niet zijnde een zaterdag of een zondag en niet zijnde een algemeen erkende feestdag als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Algemene Termijnenwet, noch een in het tweede of krachtens het derde lid van genoemd artikel met een algemeen erkende feestdag gelijkgestelde dag

Afleverdatum: De door de Opdrachtgever aangegeven datum van aflevering van de Bestelling. Deze datum kan gelegen zijn op elke mogelijke dag van de week, dus óók op zater- en zondagen en (algemeen) erkende feestdagen.

Leveringstijd: Broodjes.nl hanteert voor het tijdstip van afleveren op de Afleverdatum in beginsel de volgende termijnen:

  • Voor een Bestelling met enkel koude producten: maximaal 90 minuten vóór het bij de Bestelling aangegeven tijdstip of korter; en
  • Voor een Bestelling met één of meer warme producten: maximaal 30 minuten vóór het bij de Bestelling aangegeven tijdstip of korter.

Broodjes.nl behoudt zich het recht voor om van deze termijnen af te wijken indien zij daartoe aanleiding ziet. Echter, bij voorgenomen afwijkingen zal de Opdrachtgever tijdig telefonisch en/of per e-mail geïnformeerd en betrokken worden.

Bestelling: Een bestelling houdt in een door de opdrachtgever via Broodjes.nl ingediende bestelling waarbij ná de orderbevestiging per automatisch gegeneerde e-mail de Afleveringsdatum en Leveringstijd telefonisch en/of per e-mail is bevestigd door medewerkers van Broodjes.nl of een van haar samenwerkende partners.

 

2. Bestellingen
De Opdrachtgever kan Bestellingen 24 uur per dag, 7 dagen per week
plaatsen op 
www.Broodjes.nl.

Bestellingen dienen tenminste 3 Werkdagen voorafgaand aan de afleverdatum gedaan te worden. Broodjes.nl kan niet garanderen dat Bestellingen die korter dan 3
Werkdagen voorafgaand aan de Afleverdatum worden geplaatst geheel of zelfs gedeeltelijk kunnen worden uitgeleverd. De Opdrachtgever wordt hierover telefonisch en/of per e-mail benaderd.

3. Bezorging

3.1. Leveringstijden
Broodjes.nl levert gedurende het gehele jaar op de afgesproken Afleverdatum en Leveringstijd.


3.2 Aflevering
In geval van zakelijke Opdrachtgevers wordt de Bestelling afgeleverd bij de
receptie indien deze aanwezig is of bij de persoon die de deur opent.

Broodjes.nl is niet verantwoordelijk voor de interne aflevering.

Mocht de Bestelling niet op het afleveradres bezorgd kunnen worden, dan zal de chauffeur trachten de Bestelling bij een naastgelegen adres te bezorgen. Indien dit niet mogelijk is, dan wordt de Bestelling weer meegenomen en wordt er een afhaalbericht in de bus gedaan, welke beschrijft dat u de Bestelling dezelfde dag kunt afhalen op een afhaaladres en tot welk tijdstip.

Het niet afhalen van de Bestelling ontslaat Opdrachtgever onder geen beding van zijn/haar betaalverplichting. De Opdrachtgever blijft in dit geval verantwoordelijk voor alle gemaakte kosten.

4 Bezorgkosten
Broodjes.nl berekent op elke online Bestelling € 15,00 euro
bezorgkosten door heel Nederland per rit.

In sommige gevallen kan het voor komen dat er € 15,00 extra in rekening wordt gebracht wanneer er materialen moeten worden opgehaald.


5. Prijzen
Alle prijzen vermeld op de website 
www.Broodjes.nl zijn inclusief
BTW. Er geldt een minimaal bestelbedrag van € 30,00. Prijzen zijn onder
voorbehoud van zetfouten en wijzigingen.

6. Betaling
Via de website van Broodjes.nl dient u uw Bestelling in. Bij de het plaatsen van de Bestelling wordt de Opdrachtgever de keuze geboden te betalen:

  • Direct online via iDeal
  • Contant bij aflevering aan de deur
  • Op factuur in geval de Opdrachtgever een rechtspersoon is.


6. Aansprakelijkheid
Broodjes.nl werkt samen met cateraars door heel Nederland. Zij zijn de uitvoerende
partij van de Bestelling en -indien en voor zover van toepassing- bevestigen deze. De aangewezen cateraar bereidt de Bestelling, en levert deze uit. Broodjes.nl accepteert geen aansprakelijkheid voor tekortkomingen geheel of gedeeltelijk toerekenbaar aan het handelen of nalaten van of door de aangewezen cateraar.

De Opdrachtgever is bij uitsluiting verantwoordelijk voor het juist aanleveren van het aflever- en (indien van toepassing) factureer adres.


7. Annulering
Voorafgaand aan de Afleverdatum kan de Opdrachtgever een Bestelling annuleren:

  • tot 7 dagen voorafgaand aan de Afleverdatum is annuleren kosteloos;
  • tussen 7 en 3 dagen voorafgaand aan de afleverdatum wordt 25% van het factuurbedrag (incl. BTW en bezorgkosten) als annuleringskosten in rekening gebracht, met een minimum van €25,00; en
  • annuleringen korter dan 3 dagen voorafgaand aan de Afleverdatum worden volledig in rekening gebracht.

Om een Bestelling te annuleren dient de Opdrachtgever contact op te nemen met
de klantenservice van Broodjes.nl via het e-mailadres
info@Broodjes.nl. De datum van ontvangst door Broodjes.nl van de annulering is leidend voor het bepalen of er annuleringskosten in rekening worden gebracht en, zo ja, hoe hoog.


8. Privacy
Gegevens van de Opdrachtgever zullen niet worden doorgegeven aan andere
organisaties anders dan strikt noodzakelijk voor het kunnen uitvoeren van de Bestelling en/of facturatie.

Broodjes.nl houdt zich aan de regels vastgelegd in de Wet Bescherming
Persoonsgegevens (‘
WBP’), alsmede aan de nieuwe Europese richtlijnen en de
aanpassing van de WBP daarop.

9. Uiterlijk van de bestelde producten, ingrediënten en allergenen
Ondanks dat Broodjes.nl er naar streeft dat de uitstraling van onze producten vergelijkbaar is met dat wat op de website wordt getoond, kunnen wij in alle redelijkheid niet garanderen dat uw bestelde catering er exact zo zal uitzien als online getoond.

Het op www.Broodjes.nl gepubliceerde assortiment wordt door een aangesloten maar individuele cateraar samengesteld en bereid. Het gebruik van basis ingrediënten en of deze al dan niet biologisch van aard moeten zijn wordt in principe voorgeschreven. Echter, de cateraar heeft de vrijheid om te kiezen voor eigen leverancier/merken. Broodjes.nl is niet verantwoordelijk voor de ingrediënten die worden gebruikt in de bereiding van de Bestelling.


Indien er sprake is van een allergenenallergie, dan kan dit bij de order worden aangegeven. Broodjes.nl neemt dan contact op met de beoogt uitvoerend cateraar met de vraag welke allergenen er gebruikt worden voor de Bestelling dan wel hoe er met de allergie rekening gehouden zal worden. Broodjes.nl zal de Opdrachtgever hierover tijdig informeren en indien nodig in nader overleg treden.

10 Relatie tot cateraars en overige derden
Als een Opdrachtgever bij Broodjes.nl bestelt, geven we de Bestelling door aan de
cateraar uit de omgeving van de Opdrachtgever. Mocht het zo zijn dat ons duidelijk wordt dat er om de een of andere reden niet kan worden bezorgd, zullen wij u hier
direct van op de hoogte stellen. Broodjes.nl behoudt zich het recht voor om de Bestelling in dat geval te annuleren. In dat geval zal het volledige factuurbedrag worden gerestitueerd.

Broodjes.nl is enkel intermediair in genoemde handeling. De daadwerkelijke leveringsovereenkomst wordt onder de algemene voorwaarden van de cateraar in kwestie gesloten. Broodjes.nl is geen partij in deze overeenkomst, aangezien wij geen invloed kunnen uitoefenen op de individuele praktijk van dat moment van een
cateraar. De verantwoordelijkheid van Broodjes.nl beperkt zich tot
het proces van het overdragen van de Bestelling aan de betrokken cateraar. De laatste is verantwoordelijk voor het inrichten van een proces waarin Bestellingen ontvangen kunnen worden en dient iedere Bestelling binnen één werkdag aan Broodjes.nl te bevestigen. Broodjes.nl informeert de Opdrachtgever telefonisch en/of per e-mail over de bevestiging dat de Bestelling op de Afleverdatum en binnen de Leveringstijd zal worden uitgeleverd.

11. Klachtenafhandeling
Aan Broodjes.nl verbonden cateraars zijn verantwoordelijk voor de
correcte nakoming van de afspraken met de klant. Er wordt door Broodjes.nl op toegezien correct en overeenkomstig deze voorwaarden verloopt.

Broodjes.nl bemiddelt actief in geschillen tussen de betrokken cateraar en de Opdrachtgever, om zodoende tot een oplossing te komen. De Opdrachtgever kan klachten kenbaar maken via het e-mailadres info@Broodjes.nl.


12. Nieuwsbrief en ongewenste e-mail
De Opdrachtgever wordt opgenomen in ons klantenbestand.
Klanten ontvangen enkele malen per jaar een nieuwsbrief en/of aanbieding
van Broodjes.nl en/of van andere cateringdiensten die door CU BV of haar dochterondernemingen worden aangeboden.

Een Opdrachtgever blijft e-mail van ons ontvangen tot een eventuele
afmelding. Wilt u zich afmelden, stuur dan een e-mail naar
info@Broodjes.nl.

13. Intellectueel eigendomsrecht
Broodjes.nl is een beschermde handelsnaam. Het is niet toegestaan om
zonder toestemming van Broodjes.nl enig onderdeel van de website
www.broodjes.nl te kopiëren, aan te passen, te vertalen en/of uit te geven.

Hebt u interesse een deel van onze site te gebruiken voor welk doeleinde dan
ook, dan kunt u zich wenden tot Broodjes.nl via het e-mailadres 
info@Broodjes.nl en een aanvraag daartoe indienen.

14. Nederlands recht

De overeenkomst tot dienstverlening die tussen Broodjes.nl en Opdrachtgever tot stand komt valt onder Nederlands recht.